สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเพื่อจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

อ่านต่อ..

โครงการอบรมการพัฒนาแอปพริเคชั่นสำหรับ ISO และ Android

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..

อบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ..

ประชุมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการนำเสนอข่าวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองการเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560

อ่านต่อ..

การประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2560

อ่านต่อ..

การประชุมจัดทำข้อสอบการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ..

การประชุมรับมอบนโยบายจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ..