สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนอีมาดอีทราย

อ่านต่อ..

บริการวิชาการห้องสมุด และการจัดการห้องสมุดด้านเทคโนโลยี ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดผาทั่ง โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ และโรงเรียนห้วยป่าปก

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#2

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#1

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ Dr. Callum Johnston พร้อมคณะอาจารย์ ได้เข้าชมการให้บริการของหอสมุด

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการเข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรฯ

อ่านต่อ..

ประกาศรางวัลกิจกรรม "อ่านได้ อ่านดี "

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ" (คิ้วต่ำ)

อ่านต่อ..