สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมสอบทานการบริหารงานของหน่วยงาน

อ่านต่อ..

การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

รับมอบโล่ "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด" และ "คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์ ICT (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์วิทยบริการ (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำนักงานฯ (Internal Audit)

อ่านต่อ..