ระบบค้นหาเลขผู้แต่งหนังสือ

ผู้จัดทำ

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร I นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์ I นาย กษิดิศ ประมวลกมล

แหล่งอ้างอิง

กรมศิลปากร. สำนักหอสมุดแห่งชาติ (2547). ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป. (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 5).
    กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.