สำนักงานผู้อำนวยการ


ลำดับ คำสั่ง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
2 คำสั่งจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562
3 คำสั่งจัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
4 คำสั่งจัดทำแผนบริหารการเงินปี 2562
5 คำสั่งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562
6 คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562
7 คำสั่งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561-2564