XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์


 ฐานข้อมูลออนไลน์( Online Database)
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ เพื่อการสืบค้น (Online Database) เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน ตามข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ดังนี้
 
 
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถเลือกช่องทางการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ 2 วิธี ดังนี้
         วิธีที่ 1 โดยการล็อกอินผ่านรหัส (โดยใช้ UserName: nsru123  และ  Password: library )
                 สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)บอกรับ จำนวน 12 ฐานข้อมูล ตามโครงการ ThaiLIS และอีก 1 ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Academic Collection (งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) โดย สืบค้นผ่านช่องทาง Single Search หรือ ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
 

กล่องการสืบค้นนี้ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลบทความ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ข้อมูลสารานุกรม ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชา
เช่น ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติศาสตร์และการบริหาร         วิธีที่ 2 โดยวิธีการกำหนดค่า Proxy
 
         เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถกำหนดค่าดังกล่าวเพื่อเข้าสืบค้นข้อมูลได้ครั้งละ 1 ฐานข้อมูล เพียงกำหนดค่า Address :libproxy.nsru.ac.th และ Port : 8080
 
>>>คลิกดู วิธีการกำหนดค่า Proxy server<<<
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการฯ ชั้น 5 ( โทร.1549, 1550 ) และ ชั้น 6 ( โทร.1551 ) ศูนย์วิทยบริการ

 
ProQuest ABI/INFORM Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ 
ACM Digital Library 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ  ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 
ProQuest Dissertations & Theses Global 

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 
SpringerLink – Journal 
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

 
Web of Science 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 
American Chemical Society Journal (ACS) 
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image)  ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 
Academic Search Complete 
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์ & วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ 

 
EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 

 
Computer & Applied Science Complete 
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล: ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ มากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีใหม่

 
Education Research Complete 
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญการพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา  สุขศึกษา  และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า  2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือ และบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ 

 
H.W. Wilson (12 Subjects) 
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science

 
Emerald Management (EM92) 
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ และกลยุทธ

 
EBSCO eBooks Academic Collection(จัดหาโดยใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Academic Collection หนังสืออิเล็กทรอนิคส์จำนวนกว่า 140,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การแพทย์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา การศึกษา ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ภาษา วรรณคดีวิจารณ์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี และอื่น ๆ เข้าใช้งาน eBooks ได้ที่ http://search.ebscohost.com เลือก eBooks Collection หรือ eBook Academic Collection คู่มือการใช้ eBooks

 
ScienceDirect 
 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี  ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน

 
iGLibrary – All Collection 
 เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
ที่รวบรวมเอาหนังสือ จากหลากหลายสานักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สานักพิมพ์ โดยครอบคลุมสาขาวิชา 
อาทิเช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นต้น สามารถ Print, Copy, Download 
มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่าง ๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่าง ๆ 
 


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th