XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
หน้าหลัก aritc >> ข้อมูลหน่วยงาน >>กลุ่มงาน ARITC>> สำนักงานผู้อำนวยการ >> กลุ่มงานคลังและพัสดุ

บุคลากรประจำกลุ่มงาน

   1. นางสาวจริยา ทิพย์หทัย หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ
   2. นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอบเขตของงาน
     จัดซื้อ- จัดจ้าง  
     จัดทำเอกสารการเบิก - จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค  
     จัดทำรายงานประจำปี  
     จัดทำคู่มือดำเนินงาน  
     ร่างบันทึกข้อความเกี่ยวกับงบประมาณ  
     จัดทำเอกสารการเบิก-จ่าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ในการอบรม  
     ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อจัด-จัดจ้างกับหน่วยงานต่าง ๆ  
     งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th