สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการ "Multi IT Certification Program"

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายใต้โครงการ "Multi IT Certification Program" เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก18 ตุลาคม 2562   10:02:11