สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการของสำนัก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา5 พฤศจิกายน 2562   13:19:41