สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสมผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีแต่ละคณะ ผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์8 พฤศจิกายน 2562   15:13:54