สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ เจ้าหน้าที่สือโสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการและการดำเนินการบริการวิชาการด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี7 กุมภาพันธ์ 2563   15:45:22