สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์14 กุมภาพันธ์ 2563   16:14:03