สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ 21 ก.พ. 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ได้จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เช่น แนะนำวิธีการเลือกใช้ฐานข้อมูล การเลือกคําค้นหาที่เหมาะสม การจำกัดผลการค้นหาเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การค้นหา/การใช้เครื่องมือบน Google (ขั้นสูง) และการใช้ Google Scholar ในงานวิจัย ณ ห้อง Computer Lab 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์22 กุมภาพันธ์ 2563   09:45:40