สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การทดสอบสมรรถนะอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการทดสอบ โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 ให้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) บรรยายให้ความรู้ก่อนการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



5 มีนาคม 2563   15:03:49