สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้แก่อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์20 พฤษภาคม 2563   12:41:52