สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯ"

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ" ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเชิญคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มาให้ความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว และวิธีการอพยบเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 มิถุนายน 2563   16:01:41