สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

นที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.-15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการในภาพรวมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการทั่วไปในช่วงเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15 ชั้น 4)29 มิถุนายน 2563   16:16:33