สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการโรงเรียนบ้านน้ำพุ

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุด เพื่อให้ความรู้ วิธีการเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น แนะนำการใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) แก่ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธาน30 มิถุนายน 2563   13:35:19