สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ ฯ แต่งตั้งอธิการบดี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์17 กรกฏาคม 2563   12:58:37