สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศRAJABHAT DATASET WORKSHOP

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวิชชากร คูหาทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020” ภายใต้การดำเนินการของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง จากแนวความคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรียกว่า “Rajabhat Dataset” โครงการฝึกอบรมนี้ต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถพัฒนาข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์29 กรกฏาคม 2563   10:19:22