สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากร จำนวน 3 ท่านได้แก่ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร และนางสาวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (คู่มือการปฏิบัติงาน) ตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์28 สิงหาคม 2563   09:20:38