สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 9 กันยายน 2563 นักศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยมี ดร.จีรพรรณ เทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ICT และศูนย์วิทยบริการให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมงานบริการของสำนักวิทยบริการ ฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ และอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์10 กันยายน 2563   09:39:04