สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติวเข้มสอบคอมออนไลน์

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ติวเข้มสอบคอมออนไลน์" สำหรับนักศึกษา วิทยากร นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word และการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้ารับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์23 กันยายน 2563   14:11:09