สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหารือการออกแบบระบบฐานข้อมูลทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การออกแบบ และจัดทำฐานข้อมูลทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการภายใต้ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะทำร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วนรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางในการพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์8 มกราคม 2564   09:11:52