สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ e-Asset"

วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application" (e-Asset) ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ทางฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามครุภัณฑ์ในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์13 มกราคม 2564   15:26:53