สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านดิจิทัล

วันที่ 15 กุมภัาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และตัวแทนคณบดีทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2562 และเพื่อพิจารณาแนวทางเสริมให้แก่นักศึกษา ด้วยหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับพลเมืองไทย ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์15 กุมภาพันธ์ 2564   13:46:26