สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศARITC on Tour

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าดูงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดของสำนักวิทยบริการฯ ในกิจกรรม ARITC on Tour . โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเข้าใช้บริการงานด้านต่างๆ เช่น 1.การใช้งานระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย 2.การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 3.แนะนำการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 4.การเข้าใช้งานหอสมุด 5.การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ . หากอาจารย์ท่านใดสนใจนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดของสำนักวิทยบริการฯ สามารถสำรองวัน และเวลาในการเข้าศึกษาดูงานได้ที่ bit.ly/ARTIContour . #ARITC #NSRU #NSRULibrary19 กุมภาพันธ์ 2564   11:27:09