สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center) เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนของโรงเรียนวังบ่อวิทยา ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer วิทยาการ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร และนายกษิดิส ประมวลกมล บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ22 มีนาคม 2564   10:10:38