สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารวมพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)” ที่วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)” ให้กับคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21และ 27 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา โดยมีนางสาววารี ชีวะเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์22 มีนาคม 2564   11:09:10