สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล เป็นประธาน การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์17 พฤษภาคม 2565   15:36:25