สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ และแสดงผลข้อมูลที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรในชุมชม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1 กุมภาพันธ์ 2566   09:41:24