สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมฝ่ายสถานที่การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The 11th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฝ่ายสถานที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอผลงาน เพื่อให้การจัดงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2 กุมภาพันธ์ 2566   09:42:01