สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ดูงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมี นายสุวิศาล ทับแสง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายระบบการทำงานด้านระบบเครือข่าย และได้พาเยี่ยมชมห้อง Data Center ที่ใช้เก็บข้อมูลสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ณ ไอทีโซน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2 มีนาคม 2566   15:30:10