สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการวิชาการด้านห้องสมุด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ช่วงเช้า ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในการติดตามผลการบริการวิชาการด้านห้องสมุด และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะ (ห้องสมุดสีเขียว) รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (สมุดทำมือ) จากเศษวัสดุใช้งานแล้ว เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ กระดาษเหลือใช้ ให้แก่คณะครู และนักเรียน ช่วงบ่าย ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในการขอรับบริการวิชาการจากศูนย์วิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนบริการวิชาการในครั้งถัดไป7 มีนาคม 2566   14:21:58