สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดให้เป็นหมวดหมู่ และติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อให้โรงเรียนสามารถให้บริการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์16 มีนาคม 2566   10:52:56