สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยบริการ นำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พร้อมนำชมสถานที่ ขอขอบคุณ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน) พร้อมด้วย นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ นายทรงศักดิ์ ควรคิด (ผู้ตรวจประเมิน) และ นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ (เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมิน) สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้31 พฤษภาคม 2567   13:17:23