สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมจัดเตรียมงาน Wunca 35th

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (Wunca 35th) ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดงาน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Wunca 37th16 ตุลาคม 2560   13:21:24