สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการทบทวนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Computer Training ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์16 ตุลาคม 2560   14:48:24