สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 116 ตุลาคม 2560   14:50:59