สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์ ICT (Internal Audit)

วันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมีบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร เป็นประธานการเข้าตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น และชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์31 ตุลาคม 2560   15:19:58