สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการนำเสนอข่าวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองการเจ้าหน้าที่

ประชุมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการนำเสนอข่าวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองการเจ้าหน้าที่ วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15)1 พฤศจิกายน 2560   16:43:22