สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมีทีมตรวจซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจ เข้าตรวจติดตามงาน โดยทีมตรวจจากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทีมตรวจจากสำนักงานผู้อำนวยการตรวจติดตามงานศูนย์วิทยบริการ และทีมตรวจจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตรวจติดตามงานสำนักงานผู้อำนวยการ การตรวจติดตามในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจจากบริษัทรับรองมาตรฐานสากลต่อไป10 พฤศจิกายน 2560   15:42:56