สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ได้รับการเข้าตรวจติดตามงาน จากทีมตรวจจากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ การตรวจติดตามในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2/2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจจากบริษัทรับรองมาตรฐานสากลต่อไป14 พฤศจิกายน 2560   09:38:33