สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นเวอร์ชัน ISO 9001:2015

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และรับการตรวจเพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นเวอร์ชัน ISO 9001:2015 ซึ่งในครั้งนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ผ่านการตรวจรับรอง และได้รับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน จาก ISO 9001:2008 เป็นเวอร์ชัน ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทรับรองมาตรฐานสากล21 พฤศจิกายน 2560   15:57:35