สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมบุคลากรภายในสำนักทุกฝ่าย เพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติงานในการให้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่มาขอรับบริการ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรแจ้งปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์30 พฤศจิกายน 2560   21:26:36