สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application Alist, OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์8 ธันวาคม 2560   15:41:58