สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการดำเนินการ WUNCA ครั้งที่ 37

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (WUNCA'37th) จากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีกำหนดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้นในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (WUNCA'37th) ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม อาจารย์เสรี ชิโนดม ที่ปรึกษาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักฯ คณบดี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงาน ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์12 ธันวาคม 2560   14:39:48