สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประธานในที่ประชุม ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เสรี ชิโนดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุวรรณ์ คงมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากร เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ให้คำแนะนำ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมาก21 ธันวาคม 2560   16:25:52