สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการทำบุญประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ประธานในพิธี อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาการเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา5 มกราคม 2561   13:13:59