สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ออกไปบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูและนักเรียนแกนนำยุวบรรณารักษ์ของโรงเรียน8 กุมภาพันธ์ 2561   15:57:46